BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US ca
Entity # all locales browser • chrome • browser • preferences • preferences.properties
spaceAlert.under5GB.message
en-US
%S is running out of disk space. Website contents may not display properly. Visit “Learn More” to optimize your disk usage for better browsing experience.
ca
El %S s'està quedant sense espai de disc. És possible que el contingut dels llocs web no es mostri correctament. Vegeu «Més informació» per optimitzar l'ús de disc i millorar l'experiència de navegació.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.