BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US hy-AM
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.dtd
identity.description.insecure
en-US
Your connection to this site is not private. Information you submit could be viewed by others (like passwords, messages, credit cards, etc.).
hy-AM
Ձեր կապակցումը այս կայքին գաղտնի չէ: Ուղկլարկված տեղեկությունները կարող են դիտվել ուրիշների կողմից (գաղտնաբառերը, հաղորդագրությունները, քարտային տվյալները և այլն):
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.