BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results devtools

Displaying 1 result:

Entity en-US hy-AM
Entity # all locales devtools • client • appcacheutils.properties
cacheDisabled
en-US
Your disk cache is disabled. Please set browser.cache.disk.enable to true in about:config and try again.
hy-AM
Ձեր սկավառակի պահեստարանը անջատված է: Խնդրում ենք about:config ում նշել դիտարկման ծրագրի սկավառակի պահեստավորման թույլատվությունը եւ փորձեք կրկին.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.