BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US hy-AM
Entity # all locales mail • chrome • messenger • AccountWizard.dtd
deferStorageDesc.label
en-US
Uncheck this checkbox to store mail for this account in its own directory. That will make this account appear as a top-level account. Otherwise, it will be part of the Local Folders Global Inbox account.
hy-AM
Հանեք ընտրումը՝ այս փոստարկղի նամակը տեսակավորելու համար իր թղթապանակում։ Այս փոստարկղը կերևա ամենավերևում։ Այն կլինի Local Folders Global Մուտքայինի մի մասնիկը։
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.