BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US hy-AM
Entity # all locales mail • chrome • messenger • junkMailInfo.dtd
info2.label
en-US
At first, you must train &brandShortName; to identify junk mail by using the Junk toolbar button to mark messages as junk or not junk.
hy-AM
Նախ Դուք պետք է վարժեցնեք &brandShortName;-ին թափոն նամակները որոշելու համար՝ օգտագործելով Թափոն կոճակը՝ նշելու համար նամակը պիտանի է, թե ոչ։
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.