BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US hy-AM
Entity # all locales mail • chrome • messenger • mime.properties
MIME_MSG_PARTIAL_TRUNCATED_EXPLANATION
en-US
This message exceeded the Maximum Message Size set in Account Settings, so we have only downloaded the first few lines from the mail server.
hy-AM
Գրությունը գերազանցել է նախատեսված առավելագույն չափը, ուստի բեռնվել է միայն առաջին մի քանի տողը:
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.