BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US hye
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
space-alert-over-5gb-message
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] { -brand-short-name } is running out of disk space. Website contents may not display properly. You can clear stored data in Options > Privacy & Security > Cookies and Site Data. *[other] { -brand-short-name } is running out of disk space. Website contents may not display properly. You can clear stored data in Preferences > Privacy & Security > Cookies and Site Data. }
hye
{ PLATFORM() -> [windows] { -brand-short-name }-ում տեղ չկա: Կայքի բովանդակութիւնը նորմալ չի ցուցադրուի: Դուք կարող եք մաքրել կայքերի պահուած տուեալները Կարգաւորումներ > Լրացուցիչ > Կայքի տուեալներում:{ -brand-short-name } *[other] { -brand-short-name }-ում տեղ չկա: Կայքի բովանդակութիւնը նորմալ չի ցուցադրուի: Դուք կարող եք մաքրել կայքերի պահուած տուեալները Կարգաւորումներ > Լրացուցիչ > Կայքի տուեալներում: }
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.