BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US sq
Entity # all locales mail • chrome • messenger • junkMailInfo.dtd
info2.label
en-US
At first, you must train &brandShortName; to identify junk mail by using the Junk toolbar button to mark messages as junk or not junk.
sq
Së pari, përmes përdorimit të butonave për shënim mesazhesh si të pavlerë ose si jo të pavlerë, te paneli për të Pavlerat, duhet ta stërvitni &brandShortName;-in të identifikojë postë.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.