BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US sq
Entity # all locales mail • chrome • messenger • localMsgs.properties
pop3MessageWriteError
en-US
Unable to write the email to the mailbox. Make sure the file system allows you write privileges, and you have enough disk space to copy the mailbox.
sq
Nuk arrin të shkruajë email në kutinë postare. Sigurohuni që sistemi juaj i kartelave ju lejon privilegje shkrimi, dhe se keni hapësirë të mjaftueshme disku ku të kopjohet kutia postare.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.