BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results calendar

Displaying 1 result:

Entity en-US vi
Entity # all locales calendar • chrome • calendar • calendar.properties
dav_davNotCaldav
en-US
The resource at %1$S is a DAV collection but not a CalDAV calendar
vi
Tài nguyên tại %1$S là một bộ sưu tập DAV nhưng không phải là một bộ lịch CalDAV
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.