BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results dom

Displaying 1 result:

Entity en-US vi
Entity # all locales dom • chrome • netError.dtd
proxyConnectFailure.longDesc
en-US
<p>The browser is configured to use a proxy server, but the proxy refused a connection.</p><ul><li>Is the browser’s proxy configuration correct? Check the settings and try again.</li><li>Does the proxy service allow connections from this network?</li><li>Still having trouble? Consult your network administrator or Internet provider for assistance.</li></ul>
vi
<p>Trình duyệt được cấu hình để dùng máy chủ proxy, nhưng proxy đã từ chối kết nối.</p><ul><li>Cấu hình proxy cho trình duyệt đã đúng chưa? Hãy kiểm tra thiết lập và thử lại.</li><li>Dịch vụ proxy có cho phép kết nối từ hệ thống mạng này?</li><li>Vẫn gặp vấn đề? Hỏi ý quản trị mạng hoặc nhà cung cấp Internet của bạn để được trợ giúp.</li></ul>
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.