BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US vi
Entity # all locales mail • chrome • messenger • am-smime.properties
encryption_needCertWantSame
en-US
You should also specify a certificate for other people to use when they send you encrypted messages. Do you want to use the same certificate to encrypt & decrypt messages sent to you?
vi
Bạn cũng cần chỉ định một chứng thư cho người khác dùng khi họ gửi bạn thư mã hóa. Bạn có muốn dùng cùng một chứng thư để mã hóa & giải mã thư được gửi tới bạn không?
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.