BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US vi
Entity # all locales mail • chrome • messenger • junkMailInfo.dtd
info2.label
en-US
At first, you must train &brandShortName; to identify junk mail by using the Junk toolbar button to mark messages as junk or not junk.
vi
Đầu tiên, bạn phải luyện cho &brandShortName; nhận diện thư rác, bằng cách dùng nút trên Thanh công cụ Thư rác để đánh dấu các thư có phải là rác hay không.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.