BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US xh
Entity # all locales mail • chrome • messenger • junkMailInfo.dtd
info2.label
en-US
At first, you must train &brandShortName; to identify junk mail by using the Junk toolbar button to mark messages as junk or not junk.
xh
Kuqala, kufuneka uqeqeshe i-&brandShortName; ukuze uchonge imeyile eyingxubevange ngokusebenzisa iqhosha lesixwexwe sezixhobo zemiyalelo Yengxubevange ukuphawula imiyalezo njengeyingxubevange okanye engeyiyo.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.