BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results security

Displaying 1 result:

Entity en-US hy-AM
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
set-password-reminder
en-US
Important: If you forget your certificate backup password, you will not be able to restore this backup later. Please record it in a safe location.
hy-AM
Կարևոր է. Եթե մոռանաք ձեր Վկայագրի կրկնօրինակի գաղտնաբառը. ի վիճակի չեք լինի այս կրկնօրինակն օգտագործել: Խնդրեմ, այն գրի առեք և ապահով տեղ պահեք:
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.