BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity en-US hy-AM
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-6
en-US
In order to play back certain types of video content, { -brand-short-name } downloads certain content decryption modules from third parties.
hy-AM
Նման տեսակի տեսանյութերի նվագարկման համար { -brand-short-name }-ը ներբեռնում է որոշակի բովանդակության այլագրման մոդուլներ երրորդ կողմից:
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.