BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US hye
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-passive-loaded-mixed
en-US
Although { -brand-short-name } has blocked some content, there is still content on the page that is not secure (such as images). <label data-l10n-name="link">Learn More</label>
hye
Չնայած { -brand-short-name }-ը արգելափակել է որոշ բովանդակութիւն՝ այս էջում դեռ կա ոչ անվտանգ բովանդակութիւն (օր.՝ պատկերներ)։ <label data-l10n-name="link">Իմանալ աւելին</label>
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.