BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US hye
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
unwantedBlocked
en-US
The site at %S has been reported as serving unwanted software and has been blocked based on your security preferences.
hye
%S կայքը աւգտագործուում է աւգտուողների համակարգիչներին հարձակման ենթարկելու համար։ Ձեր անվտանգութեան նկատառումներից ելնելով այն արգելափակուել է։
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.