BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results security

Displaying 1 result:

Entity en-US sq
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
set-password-reminder
en-US
Important: If you forget your certificate backup password, you will not be able to restore this backup later. Please record it in a safe location.
sq
E rëndësishme: Nëse harroni fjalëkalim kopjeruajtjeje dëshmish, nuk do të jeni në gjendje të riktheni më vonë këtë kopjeruajtje. Ju lutemi, regjistrojeni në një vend të parrezik.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.